Plugin push notification

hi, can anyone help me to set firabase console push notification?