Plugin push notification

#1

hi, can anyone help me to set firabase console push notification?