Inoic còn một số điểm hạn chế

mọi người cho em hỏi là input type pasword không sử dụng được max leght